VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

3 / 2018   

 

Analýza důchodového zabezpečení v ČR a alternativní možnosti zabezpečení finančních prostředků pro důstojné stáří

Analýza úverovej zaťaženosti domácností na Slovensku

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

Použitie umelej inteligencie pri predikovaní bankových kríz

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010

Finančná gramotnosť a racionalita

Historiografický náčrt vývoja municipálnych financií vo vybraných historických obdobiach

Analýza ziskovosti a kapitálovej primeranosti v slovenskom bankovom sektore

Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010

Reportovanie v reálnom čase – nový trend v oblasti dane z pridanej hodnoty v členských štátoch Európskej únie

Zadlženosť obyvateľov Slovenska  a opatrenia Národnej banky Slovenska na jej zmiernenie 

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Financovanie cirkvi a náboženských spoločností s akcentom na možnosť uplatnenia zavedenia cirkevnej dane

 1. Časť

Financing of the Church and Religious Societies with the Emphasis on the Possibility of Applying the Introduction of the Church Tax - Part 1

Peter BALÁŽI

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je preskúmať uplatňovanie možnej cirkevnej dane v Slovenskej republike a v zahraničí, charakterizovať jej význam, vytvorenie podmienok pre uplatnenie teoretického modelu cirkevnej dane v Slovenskej republike, preskúmanie dopadu zavedenia modelov cirkevnej dane v Slovenskej republike a porovnanie týchto modelov. Prvá časť je venovaná  oboznamovaniu sa s rôznymi v súčasnosti uplatňovanými typmi cirkevnej dane. Ďalšie časti sa zaoberajú výskumom zavedenia modelov cirkevnej dane a daňovej asignácie ako možných  spôsobov financovania cirkví a náboženských spoločností s Slovenskej republike, pričom sme odhadovali kvantitatívny dopad týchto modelov. Výsledkom našej práce je stanovenie vhodného modelu cirkevnej dane v prípade jej zavedenia v Slovenskej republike. 

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software