VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Menová, finančná a fiškálna stabilita - nová hospodárskopolitická trilema?

Monetary, financial and fiscal stability – new policy trilemma?

 Marián NEMEC

 

Abstrakt

 

Podľa známej ekonomickej trilemy založenej na poznatkoch, ktoré ponúka Mundell-Flemingov model, nie je možné súčasne dosahovať v ekonomike stav, v ktorom je  stabilný výmenný kurz, voľný pohyb kapitálu a nezávislá menová politika. Ekonomika si môže vybrať iba dva ciele a tretieho sa musí vzdať. V súvislosti s udalosťami poslednej dekády sa ponúka analógia uvedenej klasickej trilemy s aktuálnou trojicou cieľov: s menovou, finančnou a fiškálnou stabilitou. Vzhľadom na komplikované väzby menovej, finančnej a fiškálnej politiky nie je však možné problém klasifikovať analogicky ku klasickej trileme. Mnohorozmernosť problému neumožňuje formulovať jednoduché pravidlá pre regulovanie vzťahov medzi uvedenými oblasťami. Súčasné dosahovanie menovej, finančnej a fiškálnej stability je problematické a skúmanie predmetnej otázky je stále aktuálnou témou teórie aj praxe.

Kľúčové slová

 

menová politika, fiškálna politika, finančná politika, hospodárskopolitická trilema 

 

Abstract

According to the well-known economic trilemma based on the findings of the Mundell-Fleming model, it is not possible to achieve a stable economic exchange rate, free movement of capital and an independent monetary policy at the same time. The economy can only choose two goals and the third one has to give up. In relation with the events of the last decade, the analogy of the classical trilemma with the current three-fold goal - monetary, financial and fiscal stability - is offered. However, due to the complicated links between monetary, financial and fiscal policy, the problem can not be classified in analogy to the classic trilemma. The multidimensionality of the problem does not make it possible to formulate simple rules for regulating relations between those areas. The achievement of monetary, financial and fiscal stability at the same time is problematic and the examination of the issue in question is still a current topic of theory and practice.


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software