VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Historiografický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko – Uhorska do konca 1. svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky.

 Historical sketch of the management of territorial units in the Austro-Hungarian period until the end of World War I, respectively. until the creation of the first Czechoslovak Republic.

 Peter BALÁŽI

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je poukázať a analyzovať historiografický náčrt hospodárenia územných samospráv v období Rakúsko – Uhorska do konca 1. svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky.  Príspevok je rozdelený na dve nosné časti a to na hospodárenie miest a obcí po stavovských povstaniach a hospodárenie miest a obcí na konci 1. svetovej vojny, resp. na začiatku existencie prvej Československej republiky.

Kľúčové slová : stavovské povstanie, 1. Československá republika, Rakúsko – Uhorsko, príjmy , výdavky, miestne rozpočty

Abstract

The aim of the contribution is to point out and analyze the historiographical sketch of the administration of territorial self-governments in the Austro-Hungarian period until the end of World War I, respectively. until the creation of the first Czechoslovak Republic. The contribution is divided into two parts: the management of towns and villages after the uprisings and the management of towns and municipalities at the end of World War I, respectively. at the beginning of the first Czechoslovak Republic.

Keywords : Estonian uprisings, 1. Czechoslovakia, Austria - Hungary, revenues, expenditures, local budgets

JEL Clasification : N90  N91  A10

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software