VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Kolaterál v úverových operáciách Eurosystému

Collateral in Eurosystem Credit Operations


Viera MALACKÁ, Božena CHOVANCOVÁ

 

Abstrakt

 

Mnohé finančné subjekty, najmä centrálne banky a bankový sektor využívajú repo transakcie. Prostredníctvom refinančných repo transakcií zabezpečených kolaterálom centrálne banky dodávajú bankám potrebnú likviditu. Výber typu kolaterálu použitého na zábezpeku pri refinančných pôžičkách a opatrenia centrálnej banky týkajúce sa oceňovania a maržových výziev majú vplyv na fungovanie repo trhu. Cieľom článku je skúmať akceptovateľné aktíva použité ako kolaterál v úverových operáciách Eurosystému a opatrenia ECB na obmedzenie rizika v týchto transakciách, analyzovať typ kolaterálu použitého v reverzných repo obchodoch Eurosystému a tiež kolaterál použitý v nesplatenom úvere v rokoch 2007 – 2018.

Kľúčové slová

úverové operácie Eurosystému, haircut, preceňovanie, obmedzenie rizika, nesplatený úver

 

Abstract

 

Many financial entities, especially central banks and the banking sector, use repo transactions. Central banks realize refinancing repo transactions and provide banks with the necessary liquidity. The choice of the type of collateral used for refinancing loans, the valuation and margin calls of the collateral affect the functioning of the repo market. The objective of the article is to examine the eligible assets used as collateral in Eurosystem credit operations and the ECB's risk mitigation measures in the transactions, analyze the type of collateral in the Eurosystem reverse repos and collateral used in outstanding credit between 2007 and 2018.

Key words

credit operations of Eurosystem, haircut, revaluation, risk limitation, outstanding credit

JEL Classification     E 58, G 1,

 

Článok bol spracovaný ako súčasť projektu VEGA č. 1/0009/17„Budovanie kapitálovej únie v rámci Európy a jej efekty pre jednotlivé členské krajiny“ (2017-2019)

 

 

Celý článok. 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software