VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Determinanty rizika bankového sektora v SR

DETERMINANTS OF THE BANK SECTOR RISK IN SR

 Peter GERNÁT, Zuzana KOŠŤÁLOVÁ

 

Abstrakt

Cieľom práce je definovať determinanty podielu zlyhaných úverov v bankovom sektore Slovenskej republiky v rámcovom časovom intervale od 06/2008 do 04/2018 a odhadnúť ich vplyv na zmeny podielu zlyhaných úverov v bankovom sektore SR. Pomocou rešeršu existujúcej odbornej literatúry sa nám podarilo na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zostaviť jednoduchý lineárny regresný model, prostredníctvom ktorého sme potvrdili významný vplyv miery nezamestnanosti a priemernej mzdy na podiel zlyhaných úverov v bankovom sektore SR. Vplyv nami vytvorenej špecifickej bankovej veličiny Refinančný potenciál nemá podľa výsledkov OLS modelu vplyv na podiel zlyhaných úverov na požadovanej hladine významnosti, avšak koncept tejto veličiny si vyžaduje ďalšie skúmanie na vzorkách ďalších krajín.

Kľúčové slová: kreditné riziko, zlyhané úvery, nezamestnanosť, priemerná mzda, riziko bankového sektora

Abstract

The main goal of our research paper is to estimate which macroeconomic and bank specific variables determine level of risk in Slovak banking sector measured by changes in NPL ratio in a period between 06/2018 and 04/2018. According to the previous research we have created a simple linear regression model and used unemployment rate and average monthly wage as macroeconomic regressors. Additionally we have created a bank specific variable refinancing potential and included it in our estimation. Our results confirm the evidence from previous research and proved that unemployment rate and average monthly wage are significant determinants od NPL ratio in Slovak banking sector. According to the results, refinancing potential was not significant on a required level of significance, but the concept of the variable needs additional research on cross-country level.

Keywords:  credit risk, non-performing loans, unemployment, average wage, banking sector risk

JEL: G21

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software