VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Finančná gramotnosť a racionalita – prieskum racionality

Financial literacy and rationality

 Ctibor PILCH

 Hlavným cieľom tejto práce bolo prehľadne popísať problematiku finančnej gramotnosti a behaviorálnych odchýlok od racionality a overiť fungovanie teoretických predpokladov behaviorálnych financií na vybranej vzorke študentov. Za úlohu pri spracovaní teoretických a praktických výsledkov považujeme dokázanie platnosti vplyvu vybraných behaviorálnych odchýlok na investičné rozhodovanie pri potenciálnych investoroch na slovenskom a českom trhu. Na zabezpečenie splnenia hlavného cieľa sme si stanovili 5 čiastkových cieľov.


Čiastkové ciele:

·       Spracovanie a vysvetlenie teoretických základov finančnej gramotnosti a behaviorálnych financií.

·       Popísanie vybraných emočných, kognitívnych a zmiešaných odchýlok od racionality.

·       Overenie efektu kognitívnych a emočných odchýlok na rozhodovanie vybranej vzorky,

·       Overenie existencie vplyvu veku a pohlavia na racionalitu pri rozhodovaní.

·       Analýza a spracovanie získaných údajov.

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software