VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Zostatky TARGET 2 – nielen technický problém

TARGET 2 balances - not just a technical problem

Marián NEMEC

Abstrakt

Platobný systém TARGET2 je základným stavebným prvkom finančnej integrácie v eurozóne i EÚ. Prostredníctvom neho môžu centrálne i komerčné banky uskutočňovať vzájomné prevody peňazí v reálnom čase. Od jeho  bezpečného a efektívneho fungovania závisí finančná stabilita eurozóny. Systém umožňuje neobmedzený cezhraničný tok peňazí a podporuje výkon jednotnej menovej politiky ECB. Od začiatku tejto dekády rezonuje v ekonomickej diskusii v eurozóne problém kladných aj záporných zostatkov bilancie TARGET 2, zvlášť v Nemecku, ktoré má obrovský kladný zostatok. V prípade rozpadu eurozóny by to bol aj reálny problém. V súčasnosti neexistuje jednotný názor na jeho riešenie okrem klasických odporúčaní, založených na zásadách vykonávania zdravých hospodárskych politík. V prípade pokračovania doterajšej nepriaznivej tendencie vývoja zostatkov hrozí vystupňovanie snáh o nesystémové riešenia .

Kľúčové slová

platobný systém, európska menová únia, centrálne banky

Abstract

The TARGET2 payment system is an essential building block for financial integration in the euro area. Through it, central and commercial banks can perform real-time mutual money transfers. The financial stability of the euro area depends on its safe and efficient functioning. The system allows for unrestricted cross-border cash flow and supports the implementation of the ECB's single monetary policy. Since the beginning of this decade, in the economic debate in the euro area, the problem of the positive and negative balances of the TARGET2 balance resonates, particularly in Germany, which has a huge positive balance. In the event of the collapse of the eurozone, this would be a real problem. At present, there is no uniform view of its solution, in addition to the classic recommendations based on the principles of sound economic policies. Continuation of the current tendency of adverse developments may exacerbate efforts on non-systemic solutions.

Key words

payment system, european monetary union, central banks

JEL Classification

E42, E52, F32, F36

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software