VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF – návrhy a odporúčania

The Future of the International Monetary System and the IMF - Proposals and Recommendations

 

Boris ŠTURC – Jana KOVÁČOVÁ

 

Abstrakt

Článok sa zaoberá zmenami v oblasti  medzinárodného menového systému. Od roku 2008 sme svedkami rýchlych a značných zmien vo svetom hospodárstve a v medzinárodných vzťahoch, ktoré si vyžadujú proces transformácie medzinárodného menového systému a inštitúcií, ktoré zabezpečujú jeho fungovanie. V článku prinášame návrhy a odporúčania pre Medzinárodný menový fond, ktoré by mohli zabezpečiť adekvátne reflektovanie nových potrieb a zmien vo svetovej ekonomike tak, aby sa zabezpečilo hladké fungovanie medzinárodného menového systému.

Kľúčové slová

medzinárodný menový systém, Medzinárodný menový fond, finančná kríza, Zvláštne práva čerpania

Abstract

The article deals with changes in the international monetary system. Since 2008, we have witnessed rapid and significant changes in the world economy and in international relations that require the process of transforming the international monetary system and the institutions that ensure its functioning. In this article we put forward proposals and recommendations for the International Monetary Fund that could provide adequate reflecting of new needs and changes in the world economy in order to ensure the smooth functioning of the international monetary system.

Key words

international monetary system, International Monetary Fund, financial crisis, Special Drawing Rights

JEL Classification

F33 International Monetary Arrangements and Institutions

 

Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu OP VaV s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí (ITMS 26240120032). Podporujeme  výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software