VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou 
Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu a jeho komparácia
s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

 Assess the industry's concentration with the Herfindahl-Hirschman index and compare it with other industry concentration indices

Michaela KAVČÁKOVÁ

 

Abstrakt

Sledovanie situácie v odvetví je pre podnik mimoriadne dôležité z pohľadu identifikácie príležitostí a hrozieb, ktoré sa v danom odvetví vyskytujú. Vzhľadom na narastajúcu konkurenciu by mal sledovať ako sa vyvíja koncentrácia v odvetví, v ktorom pôsobí. Túto koncentráciu je možné vypočítať buď podľa Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu, alebo podľa indexu pomeru koncentrácie či marginálneho koeficientu koncentrácie. Cieľom príspevku je analyzovať koncentráciu v odvetví výroby hroznového vína na Slovensku a porovnať výsledky spomínaných ukazovateľov na výpočet koncentrácie odvetvia.

Kľúčové slová

konkurencia, koncentrácia odvetvia, Herfindahlov-Hirschmanov index, index pomeru koncentrácie, marginálny koeficient koncentrácie

Abstract

Monitoring the situation in the sector is extremely important for the company in identifying opportunities and threats that exist in the industry. Due to increasing competition should watch how it develops concentration in the sector in which it operates. This concentration can be calculated either according to the Herfindahl-Hirschman index, or by the concentration ratio or the marginal concentration coefficient. The aim of the paper is to analyze the concentration in the grape wine production sector in Slovakia and to compare the results of the above indicators for the calculation of the concentration of the sector.

Keywords

competition, industry concentration, Herfindahl-Hirschman Index, Concentration Index, Marginal Coefficient of Concentration


Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software