VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

National Bank of Czechoslovakia, the first central bank in Czechoslovakia

Dana TKÁČOVÁ, Viera MALACKÁ, Zuzana KOŠŤÁLOVÁ

 

 

Abstrakt

Tento rok uplynulo sto rokov od vzniku Československej republiky. Po vzniku novej republiky bolo nevyhnutné usporiadať, okrem iného, aj oblasť bankovníctva. Odborníci sa rozhodli budovať bankovníctvo v novej republike podľa vzoru vyspelých, západných krajín. V prvom rade bolo nevyhnutné vybudovať centrálnu banku, ktorá by bola nezávislá od štátnej správy a politických rozhodnutí štátnych úradníkov. Toto sa podarilo až takmer  o osem rokov po vzniku novej republiky, v roku 1926, kedy bola založená prvá centrálna, ceduľová banka pod názvom Národná banka Československá.

Kľúčové slová

Národná banka Československá, centrálna banka, bankovky, nástroje menovej politiky,

Abstract

This year, 100 years have passed since the founding of the Czechoslovak Republic. After the establishment of the new republic, it was necessary to organize, among other things, the area of banking. Experts have decided to build banking in the new republic according to the pattern of advanced Western countries. First of all, it was necessary to build a central bank that would be independent of the state administration and political decisions of civil servants. This was accomplished almost eight years after the founding of the new republic, in 1926, when the first central bank,  was founded under the name of the National Bank of Czechoslovakia.

Keywords

National Bank of Czechoslovakia, Central Bank, Banknotes, Monetary Policy Instruments,

JEL Classification    B 30, B 31


Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software