VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

4 / 2018   

 

Menová, finančná a fiškálna stabilita -  nová hospodárskopolitická trilema ?

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva a ich odkaz pre súčasnosť - 2.časť

Finančná gramotnosť a racionalita - prieskum racionality

Budúcnosť medzinárodného menového systému a MMF - návrhy a odporúčania

Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho - Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia

Determinanty rizika bankového sektora v SR

Národná banka Československá - prvá centrálna banka v Československu

Zostatky Target  2 - nielen technický problém

Kolaterál úverových operácií Eurosystému

Historický náčrt hospodárenia územnosprávnych celkov v období Rakúsko - Uhorska do konca 1.svetovej vojny, resp. do vzniku prvej Československej republiky

Recenzia 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Historiografická analýza osobností dejín národného hospodárstva

a ich odkaz  pre súčasnosť

2. Časť

Historiographical analysis of the personalities of the history of the national economy and their reference for the present, Part 2

 

Peter BALÁŽI


Abstrakt

Cieľom príspevku je rozšíriť pôsobenie nami analyzovaných troch osobností troch storočí. Ide o analýzu jednotlivých aktivít a prínosovv rámci predmetu ich podnikania. Každý z nich je / bol / veľmi úspešný a do rozvoja národného hospodárstva veľmi prínosný.

Kľúčové slová

Henry Ford, Tomáš Baťa, Elon Musk, podnikanie, ekonomika, sociálna politika podniku, inovácie, technológie

Abstract

The aim of the contribution is to extend the work of three people who have been analyzed by us for three centuries. It is an analysis of individual activities and benefits within the scope of their business. Each of them has been very successful and very beneficial to the development of the national economy.

Keywords :

Henry Ford, Tomáš Baťa, Elon Musk, business, economy, social politic of firm, inovations, technologies

JEL Clasification   N31 N32


Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software