VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Innovation, innovation performance in the European Union

 

Jarmila VIDOVÁ

Abstract

Inovácie sú predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky. Každá krajina Európskej únie sa snaží zvyšovať výdavky na vedu a výskum a zameriava sa na zabezpečenie efektívnosti ich vynakladania. Každoročný európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje porovnávacie posúdenie výskumu a inovačnej výkonnosti krajín EÚ a vybratých tretích krajín. Dôležitou oblasťou, ktorej je potrebné sa venovať je umelá inteligencia. Európa v porovnaní s USA a Čínou celkovo zaostáva v súkromných investíciách do umelej inteligencie. V príspevku sa venujeme analýze inovačnej výkonnosti Európskej únie, vybraným krajinám, tiež intenzite inovácie v Slovenskej republike a postoju Európskej únie k problematike robotizácie.

Abstract

Innovation is a prerequisite for increasing the competitiveness of the economy. Every country in the European Union is trying to increase spending on science and research and is focused on ensuring the efficiency of their spending. The annual European Innovation Scoreboard provides a comparative assessment of research and innovation performance of EU countries and selected third countries. An important area to be addressed is artificial intelligence. Overall, Europe lags behind private investment in artificial intelligence compared to the US and China. The paper deals with the analysis of European Union innovation performance, selected countries, as well as the intensity of innovation in the Slovak Republic and the European Union's attitude to the issue of robotics.

Kľúčové slová

Inovácie, intenzita inovácie, robotizácia, umelá inteligencia

 

Keywords

 

Innovation, intensity of innovation, robotics, artificial intelligence

JEL Classification  

O1, O31, O33, O380 


Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software