VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  /1.časť/

Representatives of Czechoslovak financial theory and policy at the time of the existence of Austria-Hungary and 1. Czechoslovak Republic  /I. Part/

  

 Peter BALÁŽI

Abstrakt

Cieľom príspevku je podať analytickým spôsobom pôsobenie predstaviteľov politického ako aj ekonomického života obdobia existencie Rakúsko – Uhorska a existencie 1. československej republiky. Jednotliví predstavitelia aj keď nemuseli byť konkrétne činní v období monarchie, ale vzdelanie v tom období dosahovali a pre každého z nich bol charakteristický nejaký prínos do formovania finančnej vedy.

 

Kľúčové slová :

Josef Drachovský, Karel Kramář, Peter Zaťko, Tomáš Garrigue Masaryk, Antonín Švehla, národohospodársky obzor, národohospodárska veda, finančná veda

Abstract

The Aim of the contribution is to give analytical effect to the representatives of the political and economic life of the period of existence of Austria-Hungary and the existence of 1. Czechoslovak Republic. Individual leaders even though they did not have to be specifically active in the monarchy period, but the education in that period was achieved and, for each of them, was characterised by some contribution to the formation of financial sciences.

Keywords :

 

Josef Drachovsky, Karel Kramář, Peter Zaťko, Tomas Garrigue Masaryk, Antonín Švehla, Economic horizon, economic science, financial science

JEL Clasification   N31 N32

 

Celý článok

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software