VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Countercyclical Capital Buffer as a macroprudential instrument

ZUZANA KOŠŤÁLOVÁ

 

Abstrakt

V tomto príspevku je predstavený proticyklický kapitálový vankúš a spôsob jeho implementácie na Slovensku. Proticyklický kapitálový vankúš je jedným z nástrojov makroprudenciálnej politiky, ktorej cieľom je udržiavať a posilňovať stabilitu finančného systému. Cieľom proticyklického kapitálového vankúša je znížiť procyklickosť finančného cyklu, ktorý súvisí s nadmerným úverovým rastom. Podľa odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká by zodpovedné orgány mali okrem indikátora credit-to-GDP gap sledovať ďalšie indikátory a taktiež by mali brať do úvahy špecifiká danej ekonomiky. V prípade Slovenska sleduje Národná banka Slovenska ďalšie tri indikátory: úverový rast v privátnom sektore, domáci credit-to-GDPtrend gap a kompozitný indikátor finančného cyklu, tzv. cyklogram.

Kľúčové slová

Makroprudenciálna politika, proticyklický kapitálový vankúš, credit-to-GDP gap, cyklogram

Abstract

This paper presents the countercyclical capital buffer and its implementation in Slovakia. The countercyclical capital buffer is one of the instruments of macroprudential politics. The macroprudential politics is intended to maintain stability of the financial system as a whole. The goal of the countercyclical capital buffer is to reduce procyclicality of financial cycle which is related to an unsustainable credit growth. As per the Recommendation of the European Systemic Risk Board,  the national designated authorities should monitor the credit-to-GDP gap and other indicators and also take into consideration the specificities of national economies. In case of Slovakia, the National Bank of Slovakia monitors three other indicators: credit growth in the private sector, domestic credit-to-GDPtrend gap and a composite indicator of financial cycle, the so called Cyclogram.

Key words

Macroprudential policy, countercyclical capital buffer, credit-to-GDP gap, cyclogram

JEL classification

E44, E51, E58, G21, G28

Článok bol spracovaný ako súčasť projektu VEGA  č. 1/0693/17 – "Banková únia: systémový prístup k vyhodnoteniu príčin a dopadov zavedenia bankovej únie na bankový sektor SR a štátov Eurozóny" a KEGA č. 030EU-4/2017 – "Výskumom podporovaný rozvoj finančnej gramotnosti v podmienkach SR".

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software