VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

CTIBOR PILCH

 

Abstrakt

Teória behaviorálnych financií hovorí o tom, že niektoré finančné otázky a javy dokážeme lepšie popísať a pochopiť vtedy, keď použijeme modely, v ktorých sa subjekty nemusí zákonite správať racionálne. Podľa tejto teórie existuje množstvo odchýlok od racionality. Niektoré sú popísané lepšie, iné menej. Niektoré sú závislé na emóciách, nazývajú sa emočné. Iné, nezávislé na emóciách, sa nazývajú kognitívne. Jedna z nich je analyzovaná v predloženom príspevku. Ide o odchýlku, ktorá sa nazýva  Nelineárne oceňovanie pravdepodobností. Výsledky prieskumu na vzorke 1350 respondentov, ktorý vykonal autor príspevku, dokumentujú fakt, že dané odchýlky existujú napriek vzdelaniu a veku.

Kľúčové slová

kognitívne odchýlky, emocionálne odchýlky, nelineárne oceňovanie pravdepodobností

JEL

G21, G23

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software