VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

VEĽKOSŤ BANKOVÉHO SEKTORA SR A JEJ MAKROEKONOMICKÉ DETERMINANTY

 

GERNÁT Peter

 

ABSTRAKT

Cieľom práce je definovať determinanty veľkosti bankového sektora v SR v rámcovom období 04/2008 – 04/2018. Na základe predchádzajúcich výskumov sme predpokladali, že vplyv na rast objemu úverov budú mať makroekonomické veličiny ako miera evidovanej nezamestnanosti a priemerná mzda v národnom hospodárstve. Z výsledkov lineárneho regresného modelu však vyplýva, že okrem týchto veličín vplýva pozitívne na veľkosť bankového sektora ja úroveň refinančného potenciálu, ktorý podnecuje klientov refinancovať svoje úvery navyšovať istiny existujúcich úverov bez alebo s minimálnou zmenou mesačnej splátky.

Kľúčové slová: veľkosť bankového sektora, refinančný potenciál,

ABSTRACT

The main goal of our research paper is to estimate macroeconomic and bank-specific determinants of gross loand growth in Slovak banking sector from 04/2008 to 04/2018. According to our results, we have comfirmed that macroeconomic variables such as unemployment and average wage level influence size of the Slovak banking sector. We have also confirmed , that refinancing potential is also importatn when determing loan growth in Slovakia.

Keywords: banking sector size, refinancing potential

JEL: G21

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software