VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania (FISIM) v rámci systému

národných účtov ESA 2010

Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM) in the system of national accounts ESA 2010

 

Zuzana STARÍČKOVÁ


Abstrakt

Jeden z tradičných spôsobov poskytovania finančných služieb je ich poskytovanie prostredníctvom finančného sprostredkovania. Služby finančného sprostredkovania (FISIM) predstavujú proces, pri ktorom finančná inštitúcia, napríklad banka, prijíma vklady od jednotiek, ktoré chcú získať z finančných prostriedkov úrok, a požičiava ich jednotkám, ktorých vlastné zdroje nie sú dostatočné na uspokojenie ich potrieb. V tejto časti príspevkov podrobnejšie rozoberieme nepriamo merané služby finančného sprostredkovania a vplyv ich alokácie podľa použitia na hlavné agregáty.

 

Kľúčové slová: Finančné sprostredkovanie, agregáty, alokácie služieb

Abstract

One of the traditional types of providing financial services is their provision through financial intermediation. Financial Intermediation Services (FISIM) is a process whereby a financial institution such as a bank accepts deposits from units wishing to receive interest and lends them to other units whose own resources are insufficient to meet their needs. In this part we will analyse in more detail the indirectly measured financial intermediation services and the impact of their allocation according to their use on the main aggregates.

 

Key words: Financial intermediation, aggregates, allocation of services

 

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software