VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbe hospodárskeho výsledku logistických firiem

Economic results of logistic companies in Slovakia and importance of proportion of personnel costs to revenue with regards to creation of economic results

 Peter BELIČKA

 

Abstrakt

Mzdové náklady sú dôležitá položka na účtovnej závierke každej firmy. Existuje predpoklad, že pokiaľ firma správne hospodári, potom jej mzdové náklady sú zhruba na úrovni 10 % až 30 % pomeru k výnosom. Potom by malo platiť, že firmy, ktoré hospodária na tejto úrovni by mali dosahovať lepšie hospodárske výsledky, ako firmy ktoré hospodária mimo tejto úrovne. V nasledovnom článku sa zaoberáme teda nasledovnou otázkou, či firmy ktoré hospodária v danom intervale sú ekonomicky úspešnejšie, ako tie mimo neho. Výsledky sme zobrazili na grafoch. Po získaní informácií o hospodárení firiem, z ich účtovných závierok sme zistili, že je potenciálne existujúca linka medzi podielom mzdových nákladov a výnosov, v súvislosti k ekonomickým výsledkom logistických firiem. Tento záver sa nedá v súčasnosti zovšeobecniť, bude potrebné ďalšie skúmanie na väčšej vzorke, čo uskutočníme v nasledovnom článku.

Kľúčové slová: Logistika, ekonomické výsledky, mzdové náklady, výnosy

Abstract

Personnel costs are an important part of the statement of finances of every company. There is an assumption, that if a company runs well, then the personnel costs should be somewhere between 10 % to 30 % of its revenue. If this is true, it would implicate that if the company runs within this interval, it should be getting better economic results than those companies outside this interval. In the following article, we will discuss the following question, whether companies running within the interval are more successful than those outside of the interval. The results are shown on graphs. After we got the information about the economic operations of firms from their statement of finances, we found out there might be a potential link between the ratio of personnel costs and revenues, regards to economic results of logistic companies. This result cannot be generalized as of today, there is a need for more studying of this topic, on a bigger sample, which will do in the next article.

Key words: Logistics, economic results, personnel costs, revenue

JEL Classification: J3, M52

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software