VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

 Economic crime in the companies in Slovakia and in the world

 Zuzana STARÍČKOVÁ

 

Abstrakt

Podnikateľské firmy (ďalej iba firmy) v dnešnej dobe podliehajú  mnohým miestnym, národným a medzinárodným kontrolám. Spoločnosti musia predchádzať podobnému porušovaniu zákonov a ďalších predpisov. Firmy sa snažia podhodnocovať výsledok hospodárenia, aby sa odviedla čo možno najnižšia daňová povinnosť využívaním nekalých metód a postupov. To platí aj o účelovom skresľovaní účtovných dokladov, čo znamená, že ide o manipuláciu s účtovnými informáciami. Jednotlivé techniky manipulácie navzájom odlišujeme podľa toho, či konkrétna technika skresľovania údajov je viac či menej zreteľná alebo či je na jej odhalenie  potrebná vysoká odborná kvalifikácia audítorov. V tomto príspevku porovnáme ekonomickú kriminalitu v praxi, a to v Slovenskej republike a Českej republike. Zároveň porovnáme zistené údaje s krajinami Strednej a Východnej Európy. Percentuálne zhodnotíme výskyt hospodárskej trestnej činnosti, najmä v počítačovej kriminalite, ktorá predstavuje každý rok väčšie riziko a sústredíme sa aj na korupciu a úplatkárstvo vo firmách.

Kľúčové slová:   Ekonomická kriminalita, kybernetická kriminalita, počítačová kriminalita 

 

Abstract

Businesses companies (hereinafter referred to as companies) are nowadays under the influence of many local, national and international controls, audits. They must prevent similar violations of the law and other regulations. The companies try to underestimate the economic results in order to achieve the lowest possible tax liability by using unfair methods and procedures. This also applies to the intentional misrepresentation of the accounting records, which means that it is a manipulation of the accounting data. The various techniques of manipulation can be distinguished from each other depending on whether a particular technique misrepresentation is more or less obvious or whether the high professional qualification of auditors is required. In this part we point out the detection of the economic crime in the companies. In this paper, we compare economic crime in practice in the SlovakRepublic and also in the CzechRepublic. At the same time, we compare the data with the Central and Eastern European countries. We rate the occurrence of economic crime, particularly in cybercrime, which represents a greater risk each year and we also focus on corruption and bribery in companies.

 

Kľúčové slová:   Ekonomická kriminalita, kybernetická kriminalita, počítačová kriminalita 

Keywords:   Economic crime, cybernetic crime, computer crime

 

JEL Classification: K42, M41, M42

 

Celý článok.


 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software