VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Veľkosť bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnosť podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnosť v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 (2.)


Financial transaction of the system of national accounts ESA 2010 (2.)

                                                    Zuzana STARÍČKOVÁ                                                        

                                                         

Abstrakt

V predchádzajúcej časti príspevkov sme sa podrobnejšie zamerali  na všeobecné charakteristiky finančných transakcií. Menové zlato je zlato, na ktoré majú vlastnícky nárok menové orgány a ktoré držia ako rezervné aktívum. Zahŕňa zlato v prútoch a účty nealokovaného zlata s nerezidentmi, ktoré zakladajú nárok na dodanie zlata. Zvláštne práva čerpania  sú medzinárodné rezervné aktíva vytvorené Medzinárodným menovým fondom a pridelené jeho členom na doplnenie existujúcich rezervných aktív. Obeživo a vklady predstavujú peniaze v obehu a vklady tak v národnej mene, ako aj v cudzích menách. Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje, ktoré preukazujú existenciu dlhu. V tejto časti príspevkov podrobnejšie rozoberieme podrobnú klasifikáciu prvej z troch časti finančných transakcií podľa kategórie používanú v rámci systému ESA 2010.

Kľúčové slová: Menové zlato a zvláštne práva,  Obeživo a vklady,  Transakcie s dlhovými cennými papiermi

Abstract

In the previous section, we focused in more detail on the general characteristics of financial transactions. Monetary gold is gold that is owned by monetary authorities and which is held as a reserve asset. It can take the form of gold bullion or unallocated gold accounts with non-residents that entitle the holder to claim the delivery of gold. The Special Drawing Right is an international reserve asset created by the International Monetary Fund and assigned its members to supplement other existing reserve assets. Currency in circulation and demand deposits represent money in circulation and deposits in both national currency and foreign currency. Debt securities are negotiable financial instruments that demonstrate the existence of debt. In this part, we will further analyse the detailed classification of the first of the three parts of financial transactions by category used in the ESA 2010 system.

Key words: Monetary gold and special rights, Currency and deposits, Transactions with debt securities

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software