VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

1 / 2019   

 

Public Relations bankovní instituce v digitálním věku

Vežkos bankového sektora Slovenskej republiky a jej makroekonomické determinanty

Ekonomická kriminalita vo firmách na Slovensku a vo svete

Limity efektívnosti rozpočtového procesu

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /2./

Oceňovanie pravdepodobností pri investovaní na finančných trhoch

Hospodárske výsledky logistických firiem na Slovensku a významnos podielu mzdových nákladov k výnosom na tvorbu hospodárskeho výsledku logistických firiem

Inovácie a inovačná výkonnos v Európskej únii

Proticyklický kapitálový vankúš ako nástroj makroprudenciálnej politiky

Nepriamo merané služby finančného sprostredkovania /FISIM/ v ráci systému národných účtov  ESA 2010

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky 

Informácie pre čitatežov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhžadávanie

      Hlavná stránka

     

Limity efektivnosti rozpočtového procesu

Miroslav Červenka

 

 

Abstrakt

 

Příspěvek se snaží poukázat na některá omezení efektivnosti rozpočtového procesu u veřejných rozpočtů v České republice. Autor se zabývá vlivem teorie veřejné volby na rozpočtový proces a dále úlohou jednotlivých subjektů veřejné volby při tvorbě veřejných rozpočtů. Autor dochází k závěru, že na rozpočtový proces ve veřejné správě má, na rozdíl od soukromého sektoru, zásadní vliv teorie veřejné volby, která ovlivňuje tento proces formálně i neformálně, přímo i zprostředkovaně. Důsledkem uplatnění některých postupů veřejné volby dochází k neefektivnostem v oblasti veřejných rozpočtů.

Abstract

The paper seeks to point out some limitations on the effectiveness of the budgetary process in public budgets in the Czech Republic. The author deals with the influence of the theory of public choice on the budgetary process and with the role of the individual bodies of public choice in the creation of public budgets. The author concludes that, unlike the private sector, the budgetary process in public administration is crucially affected by the theory of public choice, which influences this process both formally and informally, directly and indirectly. As a result of the application of some public election procedures, inefficiencies in public budgets occur.

Klíčová slova:

efektivnost, rozpočtový proces, veřejný rozpočet, veřejný statek

Key words:

effectiveness, budgetary process, public budget, public goods

JEL klasifikace: H61, H7

 

Celý článok

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software