VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Specific Financial Relations within Territorial Self-Government in Slovakia

Daša BELKOVICSOVÁ

 

Abstrakt

Územná samospráva tvorí neoddeliteľnú súčasť moderného demokratického štátu, prostredníctvom ktorej môžu občania participovať na správe vecí verejných. Obec ako základný článok územnej samosprávy získala procesom decentralizácie daňovú autonómiu potrebnú na výkon samosprávnych pôsobností, rozvoj územia a uspokojovanie potrieb svojich obyvateľov. Špecifické postavenie v rámci územnej samosprávy v SR majú dve najväčšie slovenské mestá Bratislava a Košice, ktoré podliehajú osobitnej legislatívnej úprave a na výkon samosprávy sú rozdelené na mestské časti. Bratislavské mestské časti vykonávajú správu piatich miestnych daní (mestská časť Staré Mesto navyše vykonáva správu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta). V prípade košických mestských častí je správcom všetkých miestnych daní mesto, pričom mestské časti finančne participujú iba na výnose z miestnej dane za psa. Z hľadiska celkových daňových výnosov prepočítaných na obyvateľa (vrátane podielu na výnose z dane z príjmov fyzických osôb) dosahujú najvyššie výnosy košické mestské časti s najnižším počtom obyvateľov. Uvedená skutočnosť vyplýva z nutnosti zabezpečovania samosprávnych pôsobností v každej mestskej časti, no zároveň otvára otázku spravodlivosti a predovšetkým efektívnosti ich fungovania v súčasnej podobe.Kľúčové slová

Kľúčové slová

Finančná solidarita, hlavné mesto Bratislava, mesto Košice, mestské časti, miestne dane, podielová daň.

Abstract

Territorial self-government forms an integral part of a modern democratic state through which inhabitants can participate in public affairs. The municipality, as a fundamental part of the territorial self-government, has obtained through the process of decentralization the tax autonomy necessary for the execution of self-governing competencies, the development of the territory and the satisfaction of the needs of its inhabitants.Two biggest cities in Slovakia, Bratislava and Košice, have a specific position within the territorial self-government. They are subject to special legislation and are divided into municipal districts for self-government. Bratislava city districts administer five local taxes (in addition, the Old Town district manages tax for entry and parking of motor vehicles in historical part of the city). In the case of Košice city districts, the city is the administrator of all local taxes, while the city districts only participate in the revenue from the local dog tax. In terms of total tax revenues per capita (including the share of income from personal income tax), Košice's districts with the lowest population reach the highest yields. This fact results from the necessity of providing self-governing competencies in each district, but it also opens up the question of fairness and, above all, the effectiveness of their functioning in its current form.

Key words

Capital Bratislava, City Districts, City Košice, Financial Solidarity, Local Taxes, Share Tax.

JEL Classification

 

H7 State and Local Government; Intergovernmental Relations

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software