VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 (3.)

Financial transaction of the system of national accounts ESA 2010 (3.)

Zuzana STARÍČKOVÁ

Abstrakt

V predchádzajúcej časti príspevkov sme sa podrobnejšie zamerali  na všeobecnú charakteristiku prvej časti finančných transakcií, ktoré predstavujú transakcie s finančnými aktívami  a pasívami medzi rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami, ako aj medzi nimi a nerezidentskými inštitucionálnymi jednotkami v rámci systému národných účtov ESA 2010. V tejto časti príspevkov  podrobnejšie rozoberieme klasifikáciu druhej časti finančných transakcií podľa kategórie, používanú v rámci systému ESA 2010. Uvedieme transakcie s pôžičkami, majetkové účasti, akcie a podielové listy investičných fondov

 

Kľúčové slová: Transakcie s pôžičkami, majetkové účasti a akcie, podielové listy

Abstract

In the previous section, we focused in more detail on the general characteristics of the first part of financial transactions, which represents transactions with financial assets and liabilities between resident institutional units, as well as between them and non-resident institutional units under the ESA 2010 national accounts system. In this part we will further discuss the classification of the second part of financial transactions by category used in the ESA 2010. We will mention the transactions in loans, equity, shares and investment funds units.

Key words: Transactions in loans, equity, shares and investment funds units

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software