VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Mária VETERNÍKOVÁ

Recenzia publikácie

 

Andrea Slezáková, Peter Mikloš a kol.:

Zákon o dohľade nad finančným trhom.  Komentár.

Bratislava: Vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2018, 492 s., ISBN  978-80-8168-947-5

 

Koncom roka 2018 sa na knižných pultoch objavil komentár k zákonu č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá postupu pri dohľade nad finančným trhom v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu, poisťovníctva a dôchodkového sporenia, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska. Primárnym cieľom zákona je prispieť k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu  v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. 

Účelom publikácie je poskytnúť odbornej, ale aj laickej verejnosti detailnejší rozbor osobitostí regulácie dohľadu nad finančným trhom. Členovia autorského kolektívu – JUDr. Andrea Slezáková, PhD., LL.M.; JUDr. Peter Slezák; JUDr. Peter Mikloš; JUDr. Dušan Holub, PhD.; JUDr. Peter Jedinák, LL.M.; JUDr. Hana Magurová, PhD., LL.M.; Mgr. Adam Nádaský a JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD., v publikácii prezentujú názory nadobudnuté počas svojej praxe.     

 

Celý článok. 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software