VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

The justification of taxation by the fair distribution of the created value according to David Ricardo

Alena ZUBAĽOVÁ

 

Abstrakt

Odpoveď na otázku, či niekedy bolo a či v súčasnosti je zdanenie spravodlivé, môže priniesť analýza rozdeľovania spoločnosťou vytvorenej hodnoty. Výstupom takejto analýzy bude zodpovedanie otázok: či môže byť a je prvotné rozdelenie vytvorenej hodnoty spravodlivé? Ak áno, podľa akého princípu? Analýza sa bude uberať cestou hľadania faktorov rozdelenia spoločnosťou vytvorenej hodnoty. Dôvodom je, že práve taká analýza odzrkadľuje mnohokrát zložitú aplikáciu v skutočnosti jednoduchých spoločenských zákonov vnímania života. Či už sú pretvorené na obraz potrieb spoločnosti, alebo čo najviac prirodzené, tieto zákony môžu pomáhať a inokedy neúprosne determinovať osud každého jednotlivca. Hľadanie a nájdenie opodstatnenia zdanenia bola téma, ktorej sa venoval aj britský ekonóm David Ricardo.

Kľúčové slová:  opodstatnenie zdanenia, spravodlivosť zdanenia, vytvorená hodnota,

The answer to the question whether or not there was or currently still there is fairness in the process of taxation may bring the analysis of distribution of the value-added by the society. The outcome of such analysis will be the answer to the question: whether the initial distribution of the created value can be and is fair? If so, according to which principle? The analysis will follow the path of finding the elements for proportion of value-added by the society. The reason for this is that such analysis reflects very often a complex application of simple social laws of life perception. If they are transformed into the needs of society, or they are common as much as possible, these laws can help and inexorably can also determine the fate of each individual. Searching and finding the reason for taxation was also a topic to which was addressed an attention of the British economist David Ricardo

Keywords: justification of taxation, fairness of taxation, value-added/the created value.

JEL Classification: B12, G 28, H22  

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software