VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku – prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

 Eva Petrová


Abstrakt

Cieľom príspevku je priblížiť využitie finančnej analýzy v kontexte hodnotenia finančnej situácie obchodného prípadne potenciálneho obchodného partnera; a zároveň zdôrazniť význam využitia finančnej analýzy v procese riadenia kreditného rizika podnikateľského subjektu. V príspevku sa zameriavame na vysvetlenie základných metód finančnej analýzy a definujeme vybrané finančné ukazovatele a ich význam v kontexte hodnotenia bonity podniku.  

Kľúčové slová

kreditné riziko, finančná analýza, finančné ukazovatele, bonita podniku

Abstract

The aim of the paper is to outline the use of financial analysis as a tool for evaluation of business partner´s or potential business partner´s financial situation. In the same time, we would like to point out the importance of financial analysis for the company, while used in the process of credit risk management. We focus on basic methods of financial analysis and define selected financial ratios and their importance in the context of evaluation of company´s creditworthiness.

Key words

credit risk, financial analysis, financial ratios, company´s creditworthiness

JEL Classification

G30, G32

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software