VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v čase existencie Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  /II.časť/

Representatives of Czechoslovak financial theory and policy at the time of the existence of Austria-Hungary and 1. Czechoslovak Republic  /II. Part/

 

 Peter BALÁŽI

 

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je podať spôsobom komparatívnej analýzy pôsobenie dvoch predstaviteľov politického ako aj ekonomického života obdobia existencie Rakúsko – Uhorska a existencie 1. československej republiky. Jednotliví predstavitelia aj keď nemuseli byť konkrétne činní v období monarchie, ale vzdelanie v tom období dosahovali a pre každého z nich bol charakteristický nejaký prínos do formovania finančnej vedy. V komparatívnej analýze venujeme pozornosť najmä dvom vedcom a to Josefovi Drachovskému a Petrovi Zaťkovi.


Kľúčové slová :

Josef Drachovský,  Peter Zaťko, národohospodársky obzor, národohospodárska veda, finančná veda

Abstract

The aim of the contribution is to make comparative analysis the action of two representatives of the political and economic life of the period of existence of Austria-Hungary and the existence of 1. Czech Republic. Individual leaders even though they did not have to be specifically active in the monarchy period, but the education in that period was achieved and, for each of them, was characterised by some contribution to the formation of financial sciences. In a comparative analysis, we pay attention to the two scientists, Joseph Drachovi and Peter Zaťko.


Keywords :

Josef Drachovsky, Peter Zaťko, Economic horizon, economic science, financial science

JEL Clasification   N31 N32

 

Celý článok

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software