VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

New possibilities to eliminate tax evasion

  

 ŠOLTÉSOVÁ Erika  -  ZUBAĽOVÁ Alena

Abstrakt

Eliminácia daňových podvodov je stále živou témou, ktorá rezonuje tak u odbornej, ako aj laickej verejnosti. V súvislosti s uvedeným sa podarilo v praxi realizovať projekt eKasa. Ide o online napojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Zavedenie tohto projektu sa spája so snahou eliminovať boj nielen proti podvodom spojeným s DPH, ale aj s daňou z príjmu právnických osôb, a to práve z dôvodu existencie vysokej medzery vo finálnej spotrebe. V príspevku budú analyzované nielen pozitívne, ale aj negatívne stránky spojené s uvedeným projektom e-Kasa.

Kľúčové slová: daňový únik, daňový podvod, daňová medzera, daňová kontrola.

Abstract

The elimination of tax frauds is still an actual theme that resonates in both the professional and the lay public. Related to mentioned, it has been succeeded to implement the project eKasa in practice. It is an online connection of all cash registers to the Financial Administration. The implementation of this project is linked to the effort to eliminate the fight not only against VAT fraud but also the corporate income tax due to the existence of a high gap in final consumption. The thesis will analyze not only the positive but also the negative aspects associated with the mentioned project - hence by using electronic cash registers.

Key words: tax evasion, tax fraud, tax gap, tax control

JEL Classification: D02, G28, H21, H26

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software