VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Stock return autocorrelation of selected world stock indices

Dana PANČUROVÁ

Abstrakt

V príspevku skúmame prítomnosť autokorelácie v denných výnosoch štyroch akciových indexov rozvinutých trhov. Použitím skoro 20 rokov údajov pomocou lineárnych a kvantilových autoregresných modelov overujeme, ako výnosy v čase t-1 sú asociované s výnosmi a kvantilmi výnosov v čase t. Výsledky naznačujú prítomnosť určitého asymetrického efektu, keďže extrémne vysoké výnosy majú tendenciu nasledovať po poklesoch, avšak to isté nie je možné povedať o extrémne nízkych výnosoch, ktoré s úrovňou predchádzajúcich výnosov výrazne nesúvisia.

Kľúčové slová

denné výnosnosti akciového indexu, autoregresný model, kvantilová regresia

Abstract

The aim of this study is to analyze the presence of autocorrelation in daily returns of four stock developed market indices. With the use of linear and quantile autoregressive models, and with nearly 20 years of available data, we verify how returns at time t-1 are associated with returns and quantiles of returns at time t. The results indicate the presence of a certain asymmetric effect, as extremely high returns tend to follow declines, but the same cannot be said of extremely low returns, which are not related to the level of previous returns.

Key words

daily stock index returns, autoregression model, quantile regression

JEL Classification

C22, G14

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software