VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Moderná monetárna teória – možnosti uplatnenia

Modern monetary theory – possibilities of application

 Marián NEMEC

 

Abstrakt

Podľa Modernej monetárnej teórie krajina s vlastnou menou sa nemusí obávať nárastu dlhu, pretože môže emitovať peniaze na zaplatenie úrokov. Jediným obmedzením výdavkov je inflácia, ktorá môže prepuknúť vtedy, ak verejný a súkromný sektor minú príliš veľa peňazí. V tom prípade využije dane, alebo štátnu reguláciu monopolov. Možnosť uvoľnenia politických obmedzení deficitov je príťažlivá najmä pre populistických politikov ale aj pre občanov. Jej dôsledkom by však bol nekontrolovateľný nárast štátneho dlhu. MMT je potenciálne vhodná pre veľké krajiny s voľným výmenným kurzom, najmä pre USA, kde domáca mena dolár je súčasne najdôležitejšou svetovou rezervnou menou. USA môžu už v súčasnosti splácať zahraničný dlh emisiou peňazí. V prípade uplatnenia MMT by pri nekontrolovateľnom raste dlhu došlo k vážnemu ohrozeniu medzinárodného menového systému. Malé krajiny, ale aj eurozóna nie je vhodným kandidátom na uplatňovanie MMT. 

Kľúčové slová

inflácia, menová teória a politika, fiškálna politika

Abstract

According to the Modern Monetary Theory, a country with its own currency does not have to worry about a rise in debt because it can emit money to pay interest. The only spending constraint is inflation, which can erupt if the public and private sectors spend too much money. In this case, it will use taxes or state regulation of monopolies. The possibility of easing the political constraints of deficits is particularly attractive for populist politicians, but also for citizens. However, the result would be an uncontrolled increase in government debt. MMT is potentially suitable for large countries with a free exchange rate, especially for the US, where the domestic currency dollar is also the world's most important reserve currency. The US can already repay foreign debt by issuing money. If the MMT is applied, the international monetary system would be seriously threatened by an uncontrolled debt growth. Small countries, but also the euro area, is not a good candidate for MMT.

Key words

inflation, monetary theory and policy, fiscal policy

JEL Classification

E31 E52, E62

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software