VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Development of indicators of electrotechnical industry


Sylvia JENČOVÁ, Igor PETRUŠKA

 

Abstrakt

Slovensko patrí k najpriemyselnejším štátom Európskej únie. Cieľom príspevku je analýza vývoja ukazovateľov elektrotechnického odvetvia. Na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky, Slovak Credit Bureau, Ročenky priemyslu zhodnotiť vývoj odvetia za obdobie 2008-2017.


Kľúčové slová

priemysel, elektrotechnické odvetvie, ukazovatele.


Abstract

Slovakia is one of the most industrialized countries of the European Union. The aim of the paper is to analyze the development of indicators of the electrical engineering industry. Based on the data obtained from the Statistical Office of the Slovak Republic, Slovak Credit Bureau, and Yearbook of industry, we assess the development of the electrical engineering industry for the period 2008-2017.


Key words

Industry, Electrotechnical Industry, Indicators.


JEL Classification

G36, L69

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software