VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Efektivita výkonu finančnej správy

Efficiency of tax administration

Denisa IHNATIŠINOVÁ

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá hodnotením efektívnosti finančnej správy na Slovensku za obdobie rokov 2008 až 2018 prostredníctvom sledovania efektivity finančnej správy v oblasti výberu daní a cla, administratívnej náročnosti správy daní a vývoja v oblasti daňových kontrol. Poslaním finančnej správy je zabezpečiť výber daňových príjmov tak, ako je stanovené v zákone o štátnom rozpočte a čo najefektívnejším spôsobom. Na dosiahnutí týchto cieľov sa podieľajú všetci zamestnanci finančnej správy, a preto hodnotenie efektívnosti finančnej správy je prioritne orientované z hľadiska pracovného výkonu zamestnanca finančnej správy.

Kľúčové slová

finančná správa, efektívnosť, daň, kontrola

Abstract

The paper deals with the evaluation of the effectiveness of the tax administration in Slovakia for the years 2008 to 2018 by monitoring the effectiveness of the tax administration in the area of ​​tax and customs collection, the administrative burden of tax administration and the development of tax audits. The mission of the tax administration is to ensure the collection of tax revenues as set out in the State Budget Act in the most effective way. All tax administration employees are involved in achieving these goals, and therefore the evaluation of the effectiveness of the tax administration is prioritized in terms of the performance of the tax administration employee.

Key words

tax administration, effectiveness, tax, audit

JEL Classification

H20

 

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software