VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Detekčné metódy odhaľovania ekonomickej kriminality  vo firmách    

Detection methods of employment of economic crime in companies

Zuzana STARÍČKOVÁ

 

Abstrakt

Firmy sa snažia podhodnocovať výsledok hospodárenia, aby sa odviedla čo možno najnižšia daňová povinnosť využívaním rôznych nekalých metód a postupov. Firmy sú v dnešnej dobe predmetom mnohých miestnych, národných a medzinárodných kontrol. Spoločnosti musia predchádzať podobnému porušovaniu zákonov a ďalších predpisov. Firmy sa snažia podhodnocovať výsledok hospodárenia, aby sa odviedla čo možno najnižšia daňová povinnosť využívaním rôznych nekalých metód a postupov. To platí aj o účelovom skresľovaní účtovných dokladov, čo znamená, že ide o manipuláciu s účtovnými informáciami. Jednotlivé techniky manipulácie navzájom odlišujeme podľa toho, či konkrétna technika skresľovania údajov je viac či menej zreteľná alebo či je na jej odhalenie  potrebná vysoká odborná kvalifikácia audítorov. V príspevku poukážeme na konkrétne detekčné metódy odhaľovania ekonomickej kriminality vo firmách.

Kľúčové slová:   Odhaľovanie ekonomickej kriminality vo firmách, detekčné metódy

Abstract

The companies try to underestimate the economic results in order to achieve the lowest possible tax liability by using various unfair methods and procedures. Nowadays, the companies are subject to many local, national and international controls. They must prevent similar violations of the law and other regulations. This also applies to the intentional misrepresentation of the accounting records, which means that it is a manipulation of the accounting data. The various techniques of manipulation can be distinguished from each other depending on whether a particular technique misrepresentation is more or less obvious or whether the high professional qualification of auditors is required. In this part we point out the detection methods of the economic crime in the companies.

Keywords:  Detection of the economic crime in the companies, detection methods

JEL codes: K42, M41, M42

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software