VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2019   

 

Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda

Vývoj ukazovateľov elektrotechnického priemyslu

Detekčné metódy odhaľovania  ekonomickej kriminality vo firmách 

Autokorelácia výnosnosti vybraných svetových akciových indexov

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 /3./

Finančná analýza v procese riadenia kreditného rizika podniku - prehľad vybraných finančných ukazovateľov a ich význam pri hodnotení bonity podnikateľského subjektu

Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Efektivita výkonu finančnej správy

Moderná monetárna teória - možnosti uplatnenia

Predstavitelia československej finančnej teórie a politiky v časoch Rakúsko - Uhorska a 1.Československej republiky  - 2.časť

Nové možnosti eliminácie daňových únikov

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky

Smart ecological development and digital economic transformation

 

Magdaléna ČERVEŇOVÁ

 

Abstrakt

Celosvetové trendy digitalizácie, ktoré sú spojené s rozmachom informačných a komunikačných technológií prinášajú obrovský potenciál pre rozvoj všetkých odvetví ekonomiky. Od získavania primárnych zdrojov, cez agrosektor, priemysel, obchod, ale aj cestovný ruch, služby až po najzložitejšie vedecko-výskumné činnosti. Digitálna transformácia môžeme povedať zasahuje všetky oblasti ľudského života, vrátane životného prostredia, duševnej a telesnej práce, zdravia, rodinných vzťahov, či trávenia voľného času. Digitalizácia nie je len zmena či premena  hmatateľného na virtuálne. Objavenie internetu predstavuje len začiatok evolúcie digitalizácie, čo vyúsťuje v prepojenie života vôkol nás nielen na mikroúrovni, ale hlavne na makroekonomickej úrovni. Ide o prepojenie digitálnych procesov jednak v súkromnom sektore, ale tiež vo verejnom sektore.

Kľúčové slová

Digitalizácia ekonomiky, jednotný digitálny trh, digitalizácia a životné prostredie

Abstract

The global trends of digitalization, which are associated with the growth of information and communication technology technologies, bring enormous potencial for the development of all sectors of the economy. From sourcing primary sources, through agrosektor, industry, trade, but also tourism, services to the most complex science and research activities. We can say digital transformation affects all areas of human life, including the environment, mental and physikal work, health, family relationships, or leisure. Digitalization is not just a change or a change of tangible to virtual. The discovery of the evolution of digitalization which results in the linking of life around us not only in the microregion, but mainly at the macroeconomic level. I tis the interconnection of digitalprocesses both in the private sector and in the public sector.

Key words

The digitalization of the economy, the digital single market, digitalization and the environment

JEL Clasification

F 64, H 23, Q 56, Q 57

 

Celý článok

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software