VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

 Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR 

Analysis of selected problems of marginalized population groups on the labour market in the SR

 Ján VRAVEC, Jaroslav KOREČKO

 

Abstrakt

Článok pojednáva o vybraných problémoch marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce, ktoré významne presahujú do ekonomickej, sociálnej a vzdelávacej sféry. Marginalizované skupiny obyvateľov pri snahe vstúpiť do vzdelávacieho systému a následne na pracovný trh čelia významným prekážkam. Marginalizované skupiny musia byť efektívne stimulované, aby sa zlepšilo ich ekonomické, sociálne a pracovné postavenie v modernej spoločnosti. Je dôležité zintenzívniť snahu o zlepšenie výsledkov marginalizovaných skupín v oblasti vzdelávania a zároveň zvyšovať úroveň ich úspešnosti na trhu práce.

Kľúčové slová

Marginalizované skupiny obyvateľstva, trh práce, vzdelávanie.


Abstract

The paper discussed selected problems of marginalized groups of the population in the labour market that extend into the economic, social and educational spheres. Marginalized population groups face significant obstacles in their efforts to enter the education system and subsequently to the labour market. Marginalized groups must be effectively stimulated in order to improve their economic, social and professional status in modern society. It is important to step up efforts to improve the outcomes of marginalized groups in the field of education, while increasing their level of success in the labour market.

Key words

Marginalized population groups, labour market, education

JEL Classification: I25, J15

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software