VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

 Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových   

                        indexov v systéme národných účtov ESA 2010

 

Specific problems in the application of the principles of measuring the price

       and volume indices in the European system of accounts ESA 2010

 

 Zuzana STARÍČKOVÁ

Abstrakt

Objemové a cenové indexy možno odvodiť iba pre premenné, ktoré majú cenový a kvantitatívny prvok. Pojmy „cena“ a „množstvo“ sa úzko viažu na pojem „homogénne produkty“, t. j. produkty, pre ktoré možno určiť jednotky, ktoré sa všetky považujú za rovnocenné a ktoré možno takto vymieňať za rovnakú peňažnú hodnotu. Takto možno vymedziť cenu homogénneho produktu ako množstvo peňazí, za ktoré možno vymeniť každú jednotku produktu. Hoci sa integrovaný systém cenových a objemových indexov v podstate obmedzuje na transakcie s výrobkami a službami, nevylučuje tým možnosť merať zmeny cien a objemu aj pre určité ďalšie transakcie. V tejto časti príspevkov sa zameriame na špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010.

Kľúčové slová: Cenový index, objemový index, dane, subvencie, hrubý domáci produkt

Abstract

Volume and price indices can only be derived for variables that have price and quantity elements. The notions of price and quantity are closely linked to that of 'homogeneous products', i. e. products for which it is possible to define units which are all considered equivalent and which can thus be exchanged for the same monetary value. It is thus possible to define the price of a homogeneous product as the amount of money for which each product unit can be exchanged. Although the integrated system of price and volume indices is essentially limited to transactions in goods and services, it does not exclude the possibility to measure price and volume changes for certain other transactions. In this section, we focus on specific issues in applying the principles of measuring price and volume indices in the ESA 2010 national accounts system.

Key words: price index, volume index, taxes, subsidies, gross domestic product

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software