VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

 Scope of price and volume indices in the national accounts system ESA 2010

 Zuzana STARÍČKOVÁ

 

 

Abstrakt

V systéme ekonomických účtov sa všetky toky a stavy vyjadrujú v peňažných jednotkách. Peňažná jednotka je jediným spoločným menovateľom, ktorý možno použiť na ocenenie veľmi rôznorodých transakcií, ktoré sú zaznamenané na účtoch, a odvodiť z nich zmysluplné bilančné položky. Problémom pri použití peňažnej jednotky ako jednotky merania je skutočnosť, že táto jednotka nie je stabilná ani nie je medzinárodne uznaným štandardom. Pri ekonomických analýzach sa pozornosť sústreďuje na meranie ekonomického rastu medzi rôznymi obdobiami v objemovom vyjadrení. Je teda nevyhnutné, aby sa pri meraní zmien hodnôt určitých ekonomických agregátov rozlišovalo medzi zmenami, ktoré vznikajú iba v dôsledku zmien cien, a zmenami z iných dôvodov, ktoré sa označujú ako zmeny „objemu“. V tejto časti príspevkov podrobnejšie rozoberieme rozsah pôsobnosti cenových a objemových indexov v systéme národných účtov.

Kľúčové slová: Cena, objem, integrovaný systém, cenový a objemový index

Abstract

In a system of economic accounts, all the flows and stocks are expressed in monetary units. The monetary unit is the only common denominator which can be used to value the extremely diverse transactions recorded in the accounts and to derive meaningful balancing items. The problem when using the monetary unit as a measuring unit is that this unit is neither a stable nor an international standard. A major concern in economic analysis is to measure economic growth in volume terms between different periods. It is then necessary to distinguish, in the value changes for certain economic aggregates, the changes arising solely from price changes from the remainder which is called the change in ‘volume’. In this section, we focus on the scope of price and volume indices in the ESA 2010 national accounts system.

Key words: price, volume, integrated system, price and volume index

 

Celý článok.

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software