VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík: príklady z praxe

Increasing financial efficiency of countries due to initial experimental testing of policies: practical examples

 

 Martina FEHÉROVÁ

 

Abstrakt

Cieľom experimentálneho výskumu je vysvetliť nejakú príčinnú súvislosť a vďaka tomu vedieť predvídať určitý jav. Pre efektívne zavádzanie nových politík je prvotné experimentálne testovanie kľúčové. Tento prístup dokáže predpokladať úspešnosť alebo neúspešnosť navrhovaného politického nástroja ešte pred jeho plošným zavedením do praxe. Tento článok je zameraný na vysvetlenie princípu prvotného experimentálneho výskumu (laboratórneho a randomizovaného kontrolného pokusu) na príkladoch z praxe v krajinách, kde sa prvotné experimentovanie už využilo.

Kľúčové slová

experimentálne testovanie, behaviorálna ekonómia, zavádzanie nových politík, efektivita.

Abstract

The aim of experimental research is to explain a causal relation and thus to be able to predict a phenomenon. Initial experimental testing is crucial for the effective implementation of new policies. This approach can assume the success or failure of a proposed policy instrument before its general implementation. The aim of this article is to explain the principle of initial experimental research (laboratory and randomized control trials) on practical examples in countries where initial experimentation has already been used.

Key words

experimental testing, behavioral economics, introduction of new policies, efficiency 

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software