VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

 
     

 Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

Erika Šoltésová

 

   Abstrakt

Problematika daňovej správy a s ňou spojený výber daní je aktuálna a z tohto dôvodu si vyžaduje neustále nové teoretické a praktické riešenia. Daňová politika predstavuje neoddeliteľnú súčasť rozpočtovej, finančnej a hospodárskej politiky a vznik daní sa datuje so vznikom štátu. Daňová politika a výber daní má vplyv na celkovú výkonnosť ekonomiky. Efektívny výber daní sa v poslednom období v praxi čoraz častejšie spája s odhaľovaním daňových únikov a ako najúčinnejší prostriedok v boji proti daňovým podvodom sa javí práve daňová kontrola. Práve odhaľovanie daňových podvodov na jednotlivých typoch daniach sa spája so zvyšovaním efektívnosti daňovej správy a výberu daní.

Kľúčové slová: daň, daňová kontrola, daňové podvody, daňová správa, efektívnosť

 

Abstract

The issue of tax administration and the related collection of taxes is topical and therefore it requires constantly new theoretical and practical solutions. Tax policy is an integral part of budgetary, financial and economic policy, and the creation of taxes dates back to the creation of the state. Tax policy and tax collection have an impact on the overall performance of the economy. In recent years, effective tax collection has increasingly been associated with the detection of tax evasion, and tax control seems to be the most effective means of combating tax fraud. The detection of tax fraud on individual types of taxes is connected with increasing the efficiency of tax administration and tax collection.

 

Key words: efficiency tax, tax administration, tax control, tax fraud.

 

Celý článok. 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software