VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Jozef Kotuľák

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je analyzovať a definovať teoretický základ poskytovania verejných služieb, ich štandardizáciu a niektoré postupy hodnotenia kvality verejnej správy. Definujeme službu ako takú, jej charakteristiky. Ďalej definujeme verejné služby, ich poskytovanie, spôsoby zabezpečenia a ich poňatie z pohľadu rôznych teórií. Budeme sa venovať štandardizácii služieb a možnostiam hodnotenia ich kvality. Štandard verejnej služby alebo akejkoľvek služby je kľúčovým pojmom pri hodnotení kvality poskytovania verejných služieb. Preto hlavným pojmom v tejto problematike je verejná služba, resp. verejný statok.

Kľúčové slová: verejné služby, kvalita verejných služieb, štandardizácia

Abstract

The aim of the paper is to analyze and define the theoretical background of the provision of public service, its standardization and certain methods of public administration quality assessment.  The paper defines the service as such and its characteristics. It also defines the public service, its provision, ways of its ensuring and its notion from the point of view of different theories. The paper provides the analysis of the service standardization and the possibilities of its quality assessment.  The public service standard or any service standard is a key category for the evaluation of the public service provision quality. The main term of the issue is public service.

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software