VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nemeckého hospodárskeho priestoru

Historiographic analysis of the national economy of the first Slovak Republic as part of the German economic Area

 Peter Baláži 

 

Abstrakt

Cieľom príspevku je analyticky zhodnotiť postavenie národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky / Slovenského štátu / ako súčasti nemeckého hospodárskeho priestoru. Pre podrobnú analýzu historiografie vývoja  počas existencie prvej Slovenskej republiky je vhodné, aby sme si najskôr priblížili viaceré aspekty vývoja hospodárstva na území Slovenska. Zásadné historické udalosti, prílev nemeckého kapitálu, či geopolitické zmeny v Európe výraznou mierou formovali tendencie vo všetkých odvetviach slovenského hospodárstva. Týmto vplyvom sa nevyhol ani finančný sektor, v ktorom nastali počas rokov 1939 až 1945 významné premeny.

Kľúčové slová : finančný sektor, deflačná kríza, hospodársky veľkopriestor, Slovenská národná banka, clearingová špička

Abstract

The aim of the contribution is to analyse the position of the national economy of the first Slovak Republic/Slovak State/As part of the German economic area. For a detailed analysis of historiography developments during the existence of the first Slovak Republic, it is appropriate that we first approach several aspects of the development of the economy in the territory of Slovakia. Major historical events, the influx of German capital, and the geopolitical changes in Europe have made a significant contribution to the trends in all sectors of the Slovak economy. The financial sector, which occurred during the years 1939 to 1945 significant transformations, was not affected by this effect.

Keywords: financial sector, deflame crisis, economic Space, Slovak National Bank, clearing peak

JEL Clasification   N31 N32

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software