VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

 

1 / 2020   

 

Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky

The Costs of Czech and Swiss Exchange Rate Commitments

Pôsobnosť cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010 

Kvalita účtovných informácií a jej vplyv na meranie výkonnosti firmy

Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík : príklady z praxe

Analýza vybraných problémov marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce v SR

Špecifické problémy pri uplatňovaní zásad merania cenových a objemových indexov v systéme národných účtov ESA 2010

Inteligentný ekologický vývoj a digitálna transformácia ekonomiky - 2.časť

Historiografická analýza národného hospodárstva prvej Slovenskej republiky ako súčasť nameckého hospodárskeho priestoru

Štandard verejnej služby v hodnotení kvality verejnej správy

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období

Recenzia

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie

vo vybranom období

 

Peter Baláži

 

Abstrakt

Cieľom príspevkov je zachytenie obdobia vzniku a ranného pôsobenia v poradí druhej centrálnej banky Spojených štátov amerických. Príspevky sú  rozdelené, každý do dvoch nosných častí. Prvá časť príspevku I charakterizuje politicko-spoločenskú sitciu a hospodársky stav krajiny, ktorý vytvoril potrebu opätovného vytvorenia centrálnej banky. Druhá časť príspevku I popisuje základné parametre a ciele Second Bank of the United States. Nasledujúce dve časti príspevku II sa venujú konkrétnym krokom a opatreniam, ktoré centrálna banka po svojom vzniku uskutnila. Tieto dve časti sú rozdelené podľa mandátu prezidentov centrálnej banky. Články vo svojom závere zhodnocujú pôsobenie oboch guvernérov a následky ich politík na hospodársko-spoločenskú sitciu v Spojených štátoch amerických v nasledujúcom období, teda v druhej polovici 20-tych rokov 19. storočia.

 

 

Kľúčové slováSecond Bank of the United States. centrálna banka. William Jones. Langdon Cheves

 

Abstract

The aim of the paper is to capture the period of creation and early activity in order
of the second United States Central Bank. The contribution is divided into two supporting parts. The first part characterizes the political-social situation and the economic situation of the country, which created the need for the re-establishment of the central bank. The second part describes the basic parameters and goals of Second Bank of the United States. The following two parts of the contribution II deal with the specific steps and measures that the central bank has taken after its creation. These two parts are divided according to the mandate of the President of the Central Bank. The articles endorse the work of both governors and the impact of their policies on the socio-economic situation in the United States of America in the coming period, ie in the second half of the 19th century.

Keywords : Second Bank of the United States. the central bank. William Jones. Langdon Cheves

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software