VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 (4.)

Financial transaction of the system of national accounts ESA 2010 (4.)

                                                       

Zuzana STARÍČKOVÁ

 

Abstrakt

V predchádzajúcej časti príspevkov sme sa podrobnejšie zamerali  na všeobecnú charakteristiku druhej časti finančných transakcií, ktoré predstavujú transakcie s pôžičkami, majetkové účasti, akcie a podielové listy investičných fondov. V tejto časti príspevkov  podrobnejšie rozoberieme klasifikáciu tretej časti finančných transakcií podľa kategórie, používanú v rámci systému ESA 2010. Uvedieme poistné, penzijné a štandardizované schémy záruk, finančné deriváty a zamestnanecké opcie na akcie.

Kľúčové slová: Schémy záruk,  finančné deriváty, zamestnanecké opcie

 

Abstract

In the previous section, we focused in more detail on the general characteristics of the second part of financial transactions, which represents transactions in loans, equity, shares and investment funds units. In this part we will further discuss the classification of the third part of financial transactions by category used in the ESA 2010. We will mention insurance, pension and standardised guarantee schemes, financial derivatives and employee stock options.

Key words: Guarantee schemes, financial derivatives and employee stock options

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software