VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Main Development Trends of the Nonbank Financial Intermediaries

Peter GOLHA

Abstrakt

Cieľom príspevku je definovanie hlavných vývojových tendencií v sektore nebankových finančných inštitúcií (NBFI) v posledných dvoch dekádach. V úvode článku je charakteristika sektora NBFI a jeho postavenie vo finančnom systéme. V ďalšej časti článku sú prezentované súčasné trendy vývoja objemu a štruktúry aktív nebankových finančných inštitúcií. Z dostupných údajov vyplýva, že objem finančných aktív v správe NBFI v poslednom desaťročí celosvetovo dynamicky rástol. V eurozóne a v niektorých ďalších ekonomikách došlo k citeľnej expanzii trhového podielu NBFI na úkor bankového sektora. Sektor NBFI je oproti bankovému sektoru oveľa menej regulovaný a aj preto je subjektom dynamických zmien. Preto sa časť textu venuje aj aktuálnym inováciám v sektore NBFI.

Kľúčové slová

Finančný systém; Nebankové finančné inštitúcie; Finančné sprostredkovanie.

Abstract

The purpose of the article is to define main development trends in the sector of Non-bank financial intermediaries (NBFI) in the last two decades. The definition of NBFIs and their functions in the financial system is the content of the first part of the article followed by presentation of current trends in NBFIs´ total assets volume and structure in the next chapter. According to available data, the volume of NBFIs´ total assets has been globally growing rapidly during last decade. In the Euro-area and some other economies the NBFI sector expanded its market share at the expense of banking sector. The NBFI sector is in comparison with banks much less regulated and is subject to dynamic changes. Therefore, some attention is paid to recent innovations in the NBFI sector as well.

Key words

Financial system; Nonbank financial institutions; Financial intermediaries.

JEL Classification: G23

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software