VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v Slovenskej republike

 Online insurance in commercial insurance companies in the commercial insurance market in the Slovak Republic

Barbora DRUGDOVÁ

 

Abstrakt 

V súčasnom období globalizácie a internacionalizácie pre slovenský  komerčný  poistný trh je charakteristická „multi-kanálová“ distribúcia poistných produktov. Potencialní klienti komerčných poisťovní stále viac využívajú na vzájomnú komunikáciu a kúpu poistných produktov internet. Na slovenskom poistnom trhu pôsobia komerčne poisťovne, ktoré ponúkajú poistné produkty z oblasti životného aj neživotného poistenia. K 31. 12. 2018 pôsobilo na slovenskom  poistnom trhu 21 komerčných poisťovní medzi ktorými prebieha konkurečný boj o klienta. Príspevok sa venuje problematike online poistenia, charakterizuje jednotlivé modely predaja poistenia cez internet a upozorňuje na výhody a obmedzenia tohto predajného kanála. Zámerom príspevku je analyzovať súčasný stav poistenia prostredníctvom internetu na slovenskom poistnom trhu v komerčných poisťovniach.

Kľúčové slová:

komerčné poistenie, komerčné poisťovne, distribučné kanály, online poistenie

Abstract

In the current period of globalization and internationalization for the Slovak commercial insurance market there is a characteristic "multi-channel" distribution of insurance products. Prospective clients of commercial insurance companies increasingly use the Internet to communicate and buy insurance products. The Slovak insurance market is operated by commercial insurance companies that offer life and non-life insurance products. At 31.112015 there were 22 commercial insurance companies in the insurance market, among which there is a competitive fight against the client. The paper focuses on online insurance, characterizes individual models of Internet sales, and highlights the benefits and limitations of this sales channel. The purpose of the contribution is to analyze the current state of insurance via the Internet on the Slovak insurance market in commercial insurance companies.


Key words:  commercial insurance, commercial instance companies, distribution channels, online insurance,

JEL: G 11, G 22

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software