VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     
 
 Junckerův plán oživení investiční činnosti v EU z r. 2014: 
reálné výsledky a problémy

The Juncker 2014 EU investment recovery plan:
real results and issues

 

Vladislav Pavlát

 

Anotace

Článek charakterizuje Junckerův plán z r. 2014 na oživení investiční činnosti v EU, jeho modifikace a problémy spojené s jeho realizací do listopadu r. 2019, kdy byla vyhlášena nová strategie rozvoje EU. V úvodu  je komentován výběr pramenů . Článek nepředkládá výsledky kvantitativního výzkumu, avšak vychází z nich při hodnocení výsledků plánu v 1.části výkladu  2. část článku se zabývá východisky plánu s hlediska teorie mezinárodní ekonomické integrace. 3.část je převážně věnována otázkám vývoje kapitálového trhu v EU (včetně záměrů jeho rozvoje v ČR). Závěrečné úvahy jsou věnovány změnám rozvojové strategie EU a nového plánu investice.   

Klíčová slova

Junckerův plán (2014); změny Junckerova plánu (2016); teorie mezinárodní ekonomické integrace; kritika Junckerova plánu; nový plán investic EU 

Abstract

The article characterizes the Juncker Plan of 2014 to revitalize investment activity in the EU, its modifications and problems associated with its implementation by November 2019, when a new EU development strategy was announced. The selection of sources is commented in the introduction. The article does not present the results of quantitative research, but it is based on them when evaluating the results of the plan in the first part of the explanation. The second part of the article deals with the basis of the plan in terms of the theory of international economic integration. Part 3 is mainly devoted to the development of the capital market in the EU (including its development plans in the Czech Republic). Final considerations are devoted to changes in the EU development strategy and new investment plan.

Key words

Juncker Plan (2014);  Juncker Plan modifications (2016); theory of international economic integration; evaluation of the Juncker Plan; the New Investment plan EU

 

JEL:

F02,F15,B59

 

 

 

 

Celý článok

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software