VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Analytický podhľad na ekonomické aspekty pandémie COVID-19 v SR

Analytical perspective on economic aspects of the COVID-19 pandemic in the Slovak Republic

Ján VRAVEC, Jaroslav KOREČKO

 

Abstrakt

Článok pojednáva o ekonomických aspektoch choroby COVID-19, ktorá sa stáva vážnym zdravotným, ekonomickým a sociálnym problémom na globálnej úrovni. Pandémia, spôsobená chorobou COVID-19 sa od je vzniku v Číne v roku 2019, neustále rozširuje a vznikajú nové ohniská nákazy po celom svete. Výsledkom negatívneho vývoja pandémie sú vážne ekonomické a finančné dopady v globálnom meradle. Najviac ohrozené sú otvorené ekonomiky, ku ktorým patrí aj Slovensko. Pandémia COVID-19 negatívne ovplyvní okrem rastu globálnej ekonomiky, rozvoja svetového obchodu a aktivity finančných trhov, aj úroveň nezamestnanosti, ekonomickú a finančnú situáciu slovenských podnikov a domácností.

Kľúčové slová

COVID-19, ekonomické dopady, sociálne dopady

Abstract

The article discusses the economic aspects of COVID-19, which is becoming a serious health, economic and social problem at the global level. The pandemic caused by COVID-19 has been steadily spreading since its inception in China in 2019, and new outbreaks are emerging worldwide. The negative development of a pandemic has resulted in serious economic and financial impacts on a global scale. The most vulnerable are the open economies, including Slovakia. In addition to the growth of the global economy, the development of world trade and financial markets activities, the COVID-19 pandemic will also negatively affect the level of unemployment, the economic and financial situation of Slovak businesses and households.

Key words

COVID-19, economic impacts, social impacts

 JEL Classification: G38, H50

 

Celý článok

 

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software