VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Changes in the methodology for determining the resulting countercyclical capital buffer rate and the reasons for these changes

Igor DVORNICKÝ

Abstrakt

 

V príspevku sa zaoberáme zmenou metodiky určovania výslednej výšky miery makroprudencionálneho nástroja proticyklický kapitálový vankúš. Skúmame motiváciu regulátora a efekt týchto zmien s dopadom na finančnú stabilitu spoločnosti. Definujeme konkrétne príčiny stabilne najrýchlejšieho rastu dlhov slovenských domácností z krajín celej EÚ. Identifikujeme následky vplyvu nadmernej konkurencie v bankovom sektore a definujeme správanie spotrebiteľov v prostredí výnimočne lacných úverov na bývanie. Nachádzame hospodársky cyklus za vrcholom expanzie s obavami z recesie. Pojednávame o aktuálnych rizikách v domácom hospodárstve. Všetky spomenuté oblasti ako celok majú aktuálne najväčší vplyv na stabilitu finančného systému a miestneho regulátora držia v režime pohotovosti. 

Kľúčové slová: politika na makroúrovni, proticyklický kapitálový vankúš, hypotekárny boom, finančná stabilita

Abstract

The paper deals with a change in the methodology of determining the resulting amount of the macro-prudential instrument countercyclical capital buffer. We examine the motivation of the regulator and the effect of these changes with an impact on the financial stability of the company. We define specific causes of the steadily fastest growth in the debt of Slovak households from countries across the EU. We identify the consequences of excessive competition in the banking sector and define consumer behavior in an environment of exceptionally cheap housing loans. We find the business cycle behind the peak of expansion with fears of recession. We discuss current risks in the domestic economy. All these areas as a whole currently have the greatest impact on the stability of the financial system and keep the local regulator on standby.

Keywords: macroprudential policy, countercyclical capital buffer, mortgage boom, financial stability

JEL classification: E 32, G 28, G 41

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software