VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Theoretical Approaches to Capital Strukture of Business Entities

Silvia BASTYR

 

Abstrakt

Kapitálová štruktúra je dlhodobo veľmi diskutovanou témou finančného riadenia podnikateľských subjektov tak z teoretického, ako aj z praktického hľadiska. Viacero autorov v súčasnosti ale najmä v minulosti rozpracovalo niekoľko teoretických prístupov ku kapitálovej štruktúre. Tieto sú zamerané najmä na otázky kapitálových nákladov, optimálnej kapitálovej štruktúry, kapitálovej štruktúry a majetkovo-finančnej stability firiem a kapitálovej štruktúry a hodnoty firiem. Cieľom príspevku je stručne prezentovať jednotlivé teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov a poukázať na ich možnú praktickú aplikáciu.

Kľúčové slová

Náklady kapitálu, teória kapitálovej štruktúry, hodnota firmy

Abstrakt

The capital structure has long been a much-discussed topic of financial management of business entities from both theoretical and practical points of view. Several authors have developed alternative theoretical approaches to the capital structure. These have been mainly focused on the issues of cost of capital, optimal capital structure, capital structure - financial stability of companies, and capital structure – value of companies. The aim of the paper is to briefly present individual theoretical approaches to the capital structure of business entities and to point out to their possible practical applications.

Key words

Cost of capital, theory of capital structure, value of the firm

JEL Classification: G30, G32

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software