VEDECKÝ ČASOPIS     -     SCIENTIFIC JOURNAL                           ISSN 1336 - 5711                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                           

2 / 2020   

 

Zmeny v metodike určovania výslednej miery proticyklického kapitálového vankúša a príčiny týchto zmien

Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií

Legislatívne zmeny na dani z príjmov fyzických osôb  v SR 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov

Machine learning and Bitcoin price prediction

Teoretické prístupy ku kapitálovej štruktúre podnikateľských subjektov

Rámec a opatrenia týkajúce sa štatistiky obyvateľstva a zamestnanosti v systéme národných účtov ESA 2010

Vplyv vysokej miery konkurencie na kumuláciu rizík v sektore bankovníctva s možným dopadom na reálnu ekonomiku

Finančné inštitúcie v historickom vývoji a ich postavenie vo vybranom období - 2.časť

K problematike online poistenia v komerčných poisťovniach na komerčnom poistnom trhu v SR

Analytický pohľad na ekonomické aspekty pandémie COVID - 19 v SR

Finančné transakcie systému národných účtov ESA 2010 - 4.časť

Junckerov plán oživenia investičnej činnosti v EU z roku 2014 : reálne výsledky a problémy

Spätný pohľad na genézu a príčiny vzniku svetovej finančnej krízy a jej prejavy na Slovensku

Informácie pre čitateľov a autorov, vzor príspevku

 

 

 

 

      Archív

         Vyhľadávanie

      Hlavná stránka

     

 

Prevencia vzniku ekonomických podvodov              

Prevention of economic fraud    

 Zuzana STARÍČKOVÁ

 

Abstrakt

Vyšetrovanie mnohých a rôznorodých podvodov a nekalého konania je proces dlhodobý a náročný. Rozpoznanie jednotlivých druhov ekonomických podvodov je podmienené dokonalými znalosťami ich charakteristík, čo je kľúčovou podmienkou získania dôkazov pre ďalší postup a ich odhalenia. Dôležitou súčasťou kontrolných a riadiacich procesov v organizácii by mal byť adekvátny program prevencie podvodov. Ten pomôže nielen pri zmapovaní a zefektívnení procesov a kontroly proti podvodom, ale aj pri zmapovaní a vyhodnotení rizík vzniku ekonomických podvodov. V príspevku uvedieme niektoré z najčastejších spôsobov prevencie podvodov, ktoré je možné v organizáciách a účtovných jednotkách aplikovať pri prevencii vzniku a výskytu možných ekonomických podvodov.

Abstract

Investigation of the many and various fraud and misconduct process is long and difficult. Recognition of types of economic fraud is conditional perfect knowledge of their characteristics, which is a key condition for obtaining evidence for further action and detection. An important part of the control and management processes in the organization should be adequate fraud prevention program. He will not only help in mapping and streamlining processes and controls against fraud, but also to map and evaluate the risk of economic fraud. In the paper lists some of the most common ways to prevent fraud, which is possible in organizations and entities to apply in preventing the occurrence of a possible economic fraud.

Kľúčové slová:   Ekonomický podvod. Prevencia podvodov. Program prevencie podvodov.

Keywords:   Economic fraud. Prevention of fraud. Fraud prevention program.

JEL codes: K42, M41, M42

 

 

Celý článok.

 Copyright 2004 - Derivat s.r.o. Webdesign - KdeJe Software